Nederlands Deutsch

BOAVISTA OMHEININGEN.

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden

 1. Toepasselijkheid.

Art 1.-1. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van eventueel door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveringen van en werkzaamheden door Boavista Omheiningen poorten stallen, verder te noemen Boavista Omheiningen, van toepassing.
Art 1.-2. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover zij tussen Boavista Omheiningen en wederpartij uitdrukkelijk zijn overeengekomen . Indien het een wederpartij betreft die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, niet zijn een met een consument gelijk te stellen natuurlijk persoon, geldt daarbij dat zij schriftelijk door Boavista Omheiningen moeten zijn bevestigd.
Art 1.-3. Voor zover er in deze voorwaarden niet van is afgeweken gelden de wettelijke regelingen.

 1. Algemeen.

Art.2.-1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de ”wederpartij” ; ieder rechts- of natuurlijk persoon die met Boavista Omheiningen een overeenkomst ten titel van koop of aanneming van werk, dan wel met enige andere titel waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, heeft gesloten of wenst te sluiten, en derhalve deze dienst vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtverkrijgenden en erfgenamen.
Art.2.-2. Elke tussen Boavista Omheiningen en wederpartij gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend.
Art.2.-3. Wijzigen van een overeenkomst waaruit mogelijk nadeel voor Boavista Omheiningen kan voortvloeien alsmede annulering zijn zonder toestemming van Boavista Omheiningen onverbindend, behoudens in zover hierin door deze voorwaarden wordt voorzien of zulks op grond van de wet gevorderd kan worden. 
Art.2.-4. Bedingen op grond waarvan Boavista Omheiningen een afleveringsplicht op zich neemt zonder dat de wederpartij zich tot afname van de betrokken goederen verbindt, dan wel op grond waarvan de hoeveelheid en /of prijs van de te leveren respectievelijk af te nemen goederen aan een voorbehoud zijn verbonden, zijn onverbindend.

 1. AANBIEDINGEN EN OFFERTES.

Art.3.-1. Alle door Boavista Omheiningen gedane aanbiedingen en offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegen- deel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend; zij kunnen na de aanvaarding door de wederpartij noch door Boavista Omheiningen mits onverwijld, worden herroepen.
Art.3.-2. Boavista Omheiningen heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

 1. TOT STANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST.

Art.4.-1. Boavista Omheiningen is aan door de wederpartij aan Boavista Omheiningen verstrekte opdrachten eerst gebonden nadat Boavista Omheiningen deze heeft aanvaard. Van aanvaarding van opdrachten afkomstig van een wederpartij handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, niet zijnde een met een consument gelijk te stellen natuurlijk persoon, kan slechts worden aangesproken indien en voor zover zij schriftelijk is geschied. 
Art.4.-2. Later onbevoegd gemaakte afspraken, wijzigen of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan namens Boavista Omheiningen door personeel, vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen zijn, indien de wederpartij van hun onbevoegdheid op de hoogte was dan wel in redelijkheid aan hun bevoegdheid had behoren te twijfelen, niet bindend, tenzij deze door Boavista Omheiningen zijn bekrachtigd. 
Art.4.-3. Indien de wederpartij haar verbintenis niet nakomt , dan wel Boavista Omheiningen goede grond heeft te vrezen dat zij haar verbintenis niet zal nakomen, is Boavista Omheiningen gerechtigd de nakoming van haar daartegenover staande verplichtingen, alsmede die, die voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding of uit zaken die partijen regelrecht met elkaar gedaan hebben, op te schorten, onverminderd de aan Boavista Omheiningen krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten.

 1. LEVERINGEN.

Art.5.-1. Alle leveringen geschieden volgens de specificaties aan de voorzijde van de opdrachtbevestiging. 
Art.5.-2. Wijzigingen en/of correcties daarop dienen binnen 5 dagen na de datum van opdrachtbevestiging schriftelijk doorgegeven te zijn. Bij latere wijzigingen en of correcties behoudt Boavista Omheiningen zich het recht voor gemaakte kosten door te berekenen. Onder kosten worden onder meer begrepen : tekenkamer, transport-montagekosten of andere kosten die voortkomen door annulering. 
Art.5.-3. Leveringen geschieden volgens de laatste constructiewijzigingen. 
Art.5.-4. Na het verstrekken van de opdracht is annuleren slechts mogelijk na betaling van de gemaakte Kosten en 20 % winstderving.

 1. OVERMACHT.

Art.6.-1. Tijdens de overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Boavista Omheiningen opgeschort. Indien de periode door overmacht nakoming van de verplichtingen door Boavista Omheiningen niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
Art.6.-2. Indien Boavista Omheiningen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijke aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Boavista Omheiningen gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 
Art.6.-3. Onder ”overmacht” in de zin van dit artikel wordt verstaan; omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Boavista Omheiningen zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen vorstverlet, regenverlet, stakingen, ziekte van het personeel, vervoersstoringen, maatregelen van overheidswege, brand, natuurrampen, oorlog en oorlogsgevaar en voorts alle omstandigheden waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd, een en ander zowel indien deze omstandigheden zich voordoen bij het bedrijf van Boavista Omheiningen als bij het bedrijf van toeleveranciers. 
Art.6.-4. Boavista Omheiningen heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien de niet toereken- bare oorzaak die de nakoming van verbintenis verhindert, intreedt nadat Boavista Omheiningen aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

 1. TERREINCLAUSULE.

Art.7.-1. Minimaal 3 dagen voor aanvang van de montage dient het terrein gereed te zijn. 
Art.7.-2. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat hoogte,-hoek- en eindpunten zijn aangegeven. 
Art.7.-3. Bij niet egale terrein worden omheiningen met het terrein meegezet om openingen te voorkomen. 
Art.7.-4. Indien anders besproken worden offerte/prijzen berekend op basis van obstakelvrije bodems of bovengrondse terreinen, Indien anders dient opdrachtgever dit aan Boavista Omheiningen te melden. Indien de opdrachtgever dit verzwijgt kan Boavista Omheiningen niet aansprakelijk gehouden voor schades die hieruit voortvloeien, opdrachtgever is aansprakelijk voor verborgen gebreken. 
Art.7.-5. Uitkomende gronden zullen zo als mogelijk worden verwerkt doch niet worden afgevoerd. 
Art.7.-6. Bij oplevering van montage dient de opdrachtgever of bevoegde aanwezig te zijn. 
Art.7.-7. Indien voor plaatsing van tussenpalen straatwerk moet worden weggenomen, behoort het herstraten niet tot werkzaamheden van Boavista Omheiningen.

 1. SITUATIETEKENINGEN.

Art.8.-1. Bij aanname van opdrachtverlening worden door opdrachtgever aan Boavista Omheiningen de juiste tekeningen met maten versterkt. 
Art.8.-2. 
De levertijd begint na ontvangst van situatietekeningen. 
Art.8.-3. Eventuele extra kosten die ontstaan door verstrekken van onjuiste gegevens worden doorberekend aan opdrachtgever.

 1. FUNDERINGEN.

Art. 9.-1. Eventuele door Boavista Omheiningen tekeningen voor funderingen worden verstrekt voor poorten of deuren zijn principetekeningen. Door de grondslag ter plaatse kunnen wijzigingen of voorzieningen moeten worden genomen, welke voor rekening van opdrachtgever zijn. Informatie bij de gemeente- gemeentewerken zouden u kunnen helpen hierbij.

 1. AANSPRAKELIJKHEID.

Art.10.-1. Boavista Omheiningen aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door de wederpartij geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis of uit rechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door verzekering gedane uitkering. Indien de verzekeraars om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag met een maximum van euro 2.000,-. 
Art.10.-2. In afwachting van het voorgaande lid aanvaardt Boavista Omheiningen geen aansprakelijkheid voor overschrijding van leveringstermijn. 
Art.10.-3. Boavista Omheiningen is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.

 1. RECLAMES.

Art. 11.-1. Onder ”reclames” worden verstaan, alle klachten van de wederpartij ter zake van de hoedanigheid van een geleverde zaak. 
Art. 11.-2. De wederpartij is verplicht de afgeleverde zaken onmiddellijk bij aflevering te controleren op te- korten en beschadigingen. 
Art.11.-3. Met betrekkingen tot zichtbare gebreken dienen reclames binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk bij Boavista Omheiningen te zijn ingediend, waarin nauwkeurig opgave van de aard en de grond van de klachten, op straffe van verval van rechten. 
Art.11.-4.
 Met betrekking tot onzichtbare gebreken dienen reclames binnen 14 dagen na het moment van ontdekking of van het moment waarop gebreken in redelijkerwijze hadden behoren te worden ontdekt, doch in ieder geval binnen een jaar na aflevering, bij Boavista Omheiningen te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgaven van aard en de grond van de klachten, op straffe van rechts verval. 
Art.11.-5.
 Ingeval van een gerechtvaardigde reclame is Boavista Omheiningen gehouden de betreffende zaken zo spoedig mogelijk te herstellen of te vervangen. 
Art.11.-6. Door het indienen van een reclame wordt de betalingsplicht van de wederpartij ten aanzien van het geschil zijnde zaken niet opgeschort.

 1. GARANTIE’S

Art. 12.-1. Boavista Omheiningen staat in voor de deugdelijkheid alsmede voor de kwaliteit van de door haar ge- leverde zaken, een en ander met inachtneming van hetgeen in deze voorwaarden is bepaald. 
Art. 12.-2. Garantie voor, door Boavista Omheiningen, elders ingekochte zaken wordt slechts gegeven indien en voor zover de desbetreffende fabrikant of leverancier garantie verstrekt. 
Art. 12.-3. Garantieaanspraken omvatten slechts het herstellen of het vervangen van de desbetreffende zaken, met dien verstande dat vervanging eerst gevorderd kan worden nadat herstel is gepoogd dan wel de wederpartij aantoont dat de zaak zoveel gebreken vertoont dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging rechtvaardigen. 
Art. 12.-4. Aanspraken op garantie worden niet erkend indien bij het gebruik van de zaak voorschriften niet zijn opgevolgd of indien de zaak voor andere dan de normale doeleinden wordt gebruikt dan wel op onoordeelkundige wijze behandelt, gebruikt of onderhouden. 
Art. 12.-5. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt, wordt Boavista Omheiningen als gevolg hiervan eveneens ontheven van haar garantieverplichtingen.

 1. BETALING.

Art.13.-1. Betaling dient te geschieden volgens overeenkomst en binnen de termijnen, daarbij of op de factuur gesteld. 
Art.13.-2. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de bankrekening van Boavista Omheiningen. 
Art.13.-3. Boavista Omheiningen is niet verplicht de wederpartij vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of hem een rekeninguittreksels of dergelijke te toezenden, tenzij anders is overeengekomen. 
Art.13.-4. Ingeval wederpartij een schuldregeling met haar crediteuren tracht te treffen, surceance van betaling vraagt, haar faillissement wordt aangevraagd, haar bedrijf sluit of overdraagt, de wederpartij de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest alsmede indien beslag te hare laste wordt gelegd, is elke verplichting van de wederpartij jegens Boavista Omheiningen onmiddellijk opeisbaar. 
Art.13.-5. Na het verstrijken van betalingstermijn is de wederpartij in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. 
Art.13.-6. Vanaf de dag volgend op die waarop de betalingstermijn is verstreken is de wederpartij voor elke verdere overschrijding van de betalingstermijn met een maand aan Boavista Omheiningen rente wegens te late betaling van 2% over verschuldigde bedrag. 
Art.13.-7.
 Alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met het door Boavista Omheiningen geldend maken van haar rechten voortvloeiende uit of ter zake van de met de wederpartij gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen alle redelijke kosten, ontstaan uit of verband houdende met de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning van enig niet tijdig of niet geheel betaald factuurbedrag of uit enige andere hoofde voortkomend, zonder dat de terzake enige sommaties of ingebrekestelling zal zijn vereist, zijn ter laste van de wederpartij.

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD.

Art.14.-1. Boavista Omheiningen behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de wederpartij afgeleverde of nog af te leveren zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien Boavista Omheiningen in het kader van de koopovereenkomsten ten behoeve van de wederpartij door de wederpartij te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de wederpartij ook deze vorderingen van Boavista Omheiningen geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die Boavista Omheiningen op de wederpartij mocht verkrijgen wegens het tekort schieten van zodanige overeenkomsten.

 1. ONTBINDING.

Art.15.-1. Onverminderd de ver toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde, kan Boavista Omheiningen, zonder rechtelijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke verklaring, de overeenkomst ontbinden ingeval de wederpartij met de voldoening van haar betalingsverplichtingen in verzuim is, de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, haar faillissement wordt aangevraagd, de wederpartij de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of op enig onderdeel van haar bezittingen of vermogen beslag wordt gelegd en ingeval de wederpartij haar bedrijf verkoopt of liquideert. 
Art.15.-2. Boavista Omheiningen heeft het recht van ontbinding niet indien de tekortkoming van de wederpartij, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.